Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

 

Na základe predložených dokladov od prevádzkovateľa kanalizácie v obci Očkov, Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Vás VYZÝVAME, aby ste sa pripojili na verejnú kanalizáciu do konca roka 2021.

Povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu v obci do 31. decembra 2021 je podľa § 23 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, t. j. nepripojenia sa na verejnú kanalizáciu hrozí pokuta do výšky 331 eur.

Kanalizácia v obci Očkov sa budovala pre skvalitnenie života našich občanov a na ochranu životného prostredia, spodných vôd a pod. Bola vybudovaná z EÚ fondov a zmluvne sme sa zaviazali, že do roku 2024 budeme mať napojených 80% domácností. Ak nedosiahneme toto číslo, hrozí nám pokuta do výšky 25% z ceny diela, t.j. približne 300 000 €.

 

Ďalej upozorňujeme, že domácnosti, ktoré nie je možné pripojiť sa na kanalizáciu musia postupovať v medziach zákona. Vypúšťanie obsahu žúmp do záhrady, na pole alebo len tak do zeme (trativody) je zakázané. Za takéto nakladanie s odpadovými vodami hrozí pokuta.

Nakladanie so splaškovými vodami musí byť v súlade so zákonom. Za splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami – doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.

Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

 

Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním, alebo nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za uvedené priestupok v zmysle § 77 ods. 1 písm. b) a p) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. do výšky 165 eur, aj opakovane.

 

Dávame na vedomie, že svoje služby na vývoz žúmp môže podľa §36 ods. 4 zákona 364/2004 Zb. z. o vodách poskytovať iba prevádzkovateľ našej verejnej kanalizácie TAVOS, a.s. a tiež osoba oprávnená podľa osobitného predpisu – Poľnohospodárske družstvo Podolie, ktoré bude tiež vyvážať splaškové vody na čističku odpadových vôd.

 

 

S pozdravom

 

 

 

OcÚ Očkov

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *