Obecná tabuľa

Rozpočet schválený-tabuľka 2022 – 2024

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov

NÁVRH DODATOK č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE OČKOV č. 1 / 2018 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE OČKOV.

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Pobedim

Záverečný účet obce za rok 2020

Verejná vyhláška – dražba

Žiadosť o výrub dreviny – zverejnenie

ZÁMER – odpredať pozemok

Rozpočet schválený-tabuľka 2021 – 2023

Zámer odpredať parcely pod parkoviskom

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018

Návrh – Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….

Návrh rozpočtu 2021 – 2023

žiadosť o súhlas na výrub dreviny – zverejnenie

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – Zverejnenie

Oznámenie o výsledku OVS

Zmeny a doplny č. 2 Územného plánu obce Podolie

Pozvánka na OZ 4.9.2020

Zmluva o nadstavbe OcÚ a MŠ – Návrh

Zmluva o nájme – Návrh

OVS – Prenájom strechy OcÚ a MŠ

ZÁMER – predaj obecného pozemku

Záverečný účet obce za rok 2019

Plán udržateľnej mobility TSK

Záverečný účet obce za rok 2019

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve (1)

Zverejnenie email. adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie

Dodatok k VZN 1/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 2/2019 – miestne dane a poplatky

Návrh rozpočtu 2020 – 2022

Zverejnenie email.adresy pre žiadosti o vydanie voličského preukazu pre voľby do NR SR 2020

Informácie pre voliča (Voľby do NR SR 2020)

Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR 2020

Návrh rozpočtu 2019-2021

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018

VZN 1 2019 – obec Očkov

VZN 2/2018 – miestne dane a poplatky

Vyhlásenie ČZNVP od 15.6.2018 pre územie OR NMNV

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Pobedim

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2016

Rozpočet 2017-2019