Výzva na úhradu miestnych daní a poplatkov.

Nedoplatky dane z nehnuteľností a poplatkov

 

Obec Očkov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p. bola daň z nehnuteľností splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 30. novembra 2021 a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *